http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  24-07-2020 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  24-07-2020 | 13:47
Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Medycznym 24.07.2020

 REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko asystenta
w Instytucie Medycznym

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce /Dz. U. z 2018, poz. 1668/ oraz § 55 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1. Posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa;
2. Posiadać aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
3. Posiadać minimum 10 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w placówce ochrony zdrowia;
4. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej (w ostatnich 5 latach);
5. Wykazać się aktywnością organizacyjną;
6. Minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu, umiejętność samodzielnego zarządzania zasobami ludzkimi;
 
II. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
2. Życiorys wraz z wykazem publikacji;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych;
5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w tym dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym;
6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
7. Oświadczenie stwierdzające że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
8. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
 
III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do 14:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Medycznym ”. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 roku.
Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Planowany termin zatrudnienia wrzesień 2020 roku.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego dostępny jest na stronie Uczelni – BiP.
 
Treść ogłoszenia w formacie PDF - Pobierz
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska