http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  24-07-2020 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  24-07-2020 | 13:21
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym 24.07.2020

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkt
w Instytucie Medycznym

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce /Dz. U. z 2018, poz. 1668/ oraz § 55 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1. Posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej stopień doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu.
2. Posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
3. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami (zajęcia w różnej formie wykłady, ćwiczenia, fakultety) i organizacyjne.
4. Wykazać się aktywnością pozadydaktyczną.
5. Co najmniej kilkuletni staż pracy.
 
II. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejscem zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
2. Życiorys wraz z wykazem publikacji;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych;
5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w tym dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym;
6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
7. Oświadczenie stwierdzające że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
8. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
 
III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do 14:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym ”. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 4 września 2020 roku.
Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Planowany termin zatrudnienia październik 2020 roku.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego dostępny jest na stronie Uczelni – BiP.
 
Treść ogłoszenia w formacie PDF - Pobierz
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska