http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  10-01-2020 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  10-01-2020 | 14:27
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym 10.01.2020

 REKTOR

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Medycznym
 
I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) art. 119 Ustawy oraz § 60 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa oraz stopień doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu.
2. Posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
3. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami (zajęcia w różnej formie wykłady, ćwiczenia, fakultety) i organizacyjne.
4. Wykazać się aktywnością pozadydaktyczną.
5. Co najmniej kilkuletni staż pracy.
Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
2. Życiorys wraz z wykazem publikacji.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych; dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym.
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 późń. zm.).
6. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do 14:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym ”. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Termin składania dokumentów upływa w 31 stycznia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 5 lutego 2020 roku.
Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Planowany termin zatrudnienia luty 2020 roku.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 Treść ogłoszenia w formacie PDF - Pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska