http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  29-08-2019 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2019 | 12:24
Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym 29.08.2019

 REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko profesora
w Instytucie Politechnicznym


I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) art. 119 Ustawy oraz § 60 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk technicznych;
2. Posiadać znaczny dorobek naukowy w zakresie metalurgii a w szczególności w zakresie: transportu masy ciała, recyklingu metali i stopów, metalurgia metali towarzyszących; termodynamika; urządzenia cieplne w technice; ekstrakcja metal; podstawy metalurgii; przetwórstwo metali; zaawansowane technologie wytwarzania, metalurgia metali. potwierdzony wykazem publikacji, referatów, patentów i osiągnięć projektowych oraz konstrukcyjnych a także wdrożeń i innych; 3. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami (zajęcia w różnej formie wykłady, ćwiczenia, fakultety) i organizacyjne;
4. Wykazać się aktywnością pozadydaktyczną;
5. Co najmniej kilkuletni staż pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
2. Życiorys wraz z wykazem publikacji.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych; dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym.
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 roku poz. 2183 z późn. zm.).
6. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8:00:do 14:00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ”. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Termin składania dokumentów upływa w 20 września 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2019 roku.
Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Planowany termin zatrudnienia październik 2019 roku.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego dostępny jest na stronie Uczelni – BiP.

Treść ogłoszenia w formacie PDF - Pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska